Vyhláška č. 317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 317/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

 

 

 VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2016,
terou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách


 
   Ministerstvo  zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o  zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich  poskytování  (zákon  o zdravotních  službách),  k  provedení  §  5  odst.  3 písm. a) zákona o zdravotních službách:


 
Čl. I

   Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, se mění takto:
 
   1. V § 2 písm. a) se za slovo "kardiovaskulárních" vkládají slova "a plicních".
 
   2. V § 2 písm. e) bodu 2 se za slova "děti a dorost" vkládají slova "a dále ve 30 letech věku".
 
   3. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:
 
   "6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.".


 
   4. V § 3 odst. 2 písm. a) body 3 a 4 znějí:
 
   "3. ověření, zda bylo provedeno preventivní vyšetření sluchu, a v případě jeho neprovedení určení dalšího postupu,

    4. kontrola preventivního podání vitaminu K a poučení o opakování preventivního podání,".


 
   5. V § 3 odst. 2 písm. a) se doplňují body 5 až 7, které znějí:
 
   "5. poučení o preventivním podávání vitaminu D,
 
   6. kontrola dotazníku k definici rizika tuberkulózy, a doporučení dalšího  postupu  podle  vyhlášky  upravující  očkování proti infekčním nemocem,
 
   7. poučení o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě,".


 
   6. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova "výživy dítěte," vkládá slovo "kontrola".
 
   7.  V  § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "vyšetření zraku," vkládá slovo "kontrola".
 
   8.  V  §  3  odst.  2  se na konci písmene e) doplňují slova "vyšetření uložení varlat u chlapců a poučení o výživě dítěte,".
 
   9.  V § 3 odst. 2 písm. j) se za slova "chování dítěte," vkládají slova "provedení  vyšetření  za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra,".
 
   10. V § 4 odst. 1 písmeno k) zní:
 
   "k) vyšetření genitálu a u dívek zjištění případného výtoku,".


 
   11.  V  §  5  odst. 1 písm. b) se za slova "očkování dítěte v" vkládají slova  "10  až"  a slova "karcinomu děložního čípku" se nahrazují slovy "lidskému papilomaviru".
 
   12.  V  § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
 
   "l)  vyšetření  koncentrace  celkového  cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do  55  let  věku  ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie.".


 
   13.  V  §  5  odst.  2  písm.  i)  se slova "karcinomu děložního čípku" nahrazují slovy "lidskému papilomaviru".


 
Čl. II
 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2016.


 
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Platnost od

17. října 2016

Ke stažení

Page generated in 1.3891 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál