Vyhláška č. 216/2016 Sb. o pojišťování a financování vývozu

Vyhláška č. 216/2016 Sb. o pojišťování a financování vývozu

Vyhláška č. 216/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

VYHLÁŠKA
 ze dne 8. července 2016,
 
   kterou  se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona  č.  166/1993  Sb.,  o  Nejvyšším  kontrolním  úřadu,  ve  znění pozdějších   předpisů,  ve  znění  zákona  č.  60/1998  Sb.,  ve  znění pozdějších předpisů
 

   Ministerstvo  financí  stanoví  podle § 1 odst. 4, § 4 odst. 5 a 7, § 6 odst.  4  a  §  7b  odst.  7  zákona  č.  58/1995  Sb., o pojišťování a financování  vývozu  se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,  o  Nejvyšším  kontrolním  úřadu,  ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákona č. 230/2013 Sb.:


   Čl.I


    Vyhláška  č.  278/1998  Sb.,  k  provedení  zákona  č.  58/1995  Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č.  166/1993  Sb.,  o  Nejvyšším  kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,  ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb.,  vyhlášky  č.  355/2001  Sb., vyhlášky č. 29/2003 Sb., vyhlášky č. 407/2006  Sb.,  vyhlášky  č. 62/2010 Sb. a vyhlášky č. 116/2015 Sb., se mění takto:
 
   1. § 2 včetně nadpisu zní:


 "§ 2
Způsob výpočtu pojistné kapacity exportní pojišťovny
(K § 4 odst. 5 zákona)


    Výpočet  požadované  pojistné kapacity exportní pojišťovna provede jako součet úhrnných hodnot vývozních úvěrových rizik
 
   a) krytých platnými pojistnými smlouvami snížených o hodnoty předpokládaných splátek pojištěných úvěrů,
 
   b) obsažených ve smlouvách z aktivní zajišťovací činnosti,
 
   c) obsažených ve smlouvách o příslibu pojištění a
 
   d) navržených v rozpracovaných pojistných smlouvách, jejichž uzavření lze kvalifikovaně  předpokládat v kalendářním roce, na který je státní rozpočet sestavován.".
 
   2. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
 
   "Tento požadavek exportní pojišťovna zdůvodní rozborem
 
   a) stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních úvěrových rizik ve vazbě na aktuální a předpokládaný vývoj pojistné angažovanosti 4) a
 
   b)  hodnoty aktuální a předpokládané výše primárního kapitálu ve vazbě na   aktuální   a   předpokládaný  vývoj  solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku podle § 4a odst. 3 a § 8 odst. 7 zákona a podle zákona upravujícího pojišťovnictví.".
 
   3.  V § 3 odst. 3 se ve větě první za slova "pojistných fondů" vkládají slova  "podle  odstavce  2  písm.  a)",  za slova "ze stavu technických rezerv"  se  vkládají  slova  "vypočítaných  podle  zákona upravujícího pojišťovnictví" a slova "změny stavu technických rezerv," se zrušují.
 
   4.  V  §  3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Při zpracování návrhu výše  dotace  ze zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů podle  odstavce  2  písm.  b)  vychází exportní pojišťovna z aktuálních hodnot  primárního  kapitálu,  solventnostního kapitálového požadavku a minimálního  kapitálového  požadavku  a  z  předpokladu  hodnot  těchto veličin  na  konci  jednotlivých  čtvrtletí  roku,  na  který je státní rozpočet  sestavován, to vše v závislosti na aktuálním a předpokládaném vývoji pojistné angažovanosti v tomto období.".
 
   5. V § 3 odstavec 4 zní:
 
   "(4)  Uvolňování  schválených dotací ze státního rozpočtu probíhá podle rozhodnutí  ministerstva  na  základě  žádosti  exportní  pojišťovny  o doplnění  fondů  podle  odstavce  1  v  návaznosti  na  požadavek podle odstavce  2,  ve které exportní pojišťovna uvede aktuální stav pojistné angažovanosti,   stav  technických  rezerv  vypočítaných  podle  zákona upravujícího  pojišťovnictví  a  pojistných  fondů  a předpoklad vývoje hodnot  těchto  veličin  na  nadcházející  období minimálně 90 dnů, při zohlednění  předpokládaných  peněžních  toků  z  přijatého pojistného, zaplaceného  zajistného,  vyplacených  pojistných  plnění  a vymožených pohledávek  v  tomto  období.  Dále exportní pojišťovna uvede v žádosti aktuální  hodnoty  primárního  kapitálu,  solventnostního  kapitálového požadavku  a  minimálního  kapitálového  požadavku  a předpoklad hodnot těchto veličin na konci jednotlivých čtvrtletí běžného účetního období. Tyto předpoklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.".
 
   6. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
 
   "(5)  V případě poklesu hodnoty primárního kapitálu exportní pojišťovny pod  výši  podle  §  4a  odst.  3  zákona  nebo  pod  výši  minimálního kapitálového  požadavku  v  průběhu  roku  nebo nařídí-li Česká národní banka  exportní pojišťovně předložit jí ke schválení ozdravný plán nebo plán  krátkodobého  financování, požádá bez zbytečného odkladu exportní pojišťovna v souladu s § 8 odst. 7 zákona ministerstvo o doplnění fondů podle  odstavce 1 v návaznosti na požadavek podle odstavce 2. V žádosti exportní  pojišťovna uvede zdůvodnění nedostatečnosti jejího primárního kapitálu  k plnění solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového  požadavku  včetně předpokladu budoucího vývoje primárního kapitálu,   solventnostního   kapitálového   požadavku   a  minimálního kapitálového požadavku na konci každého kalendářního roku v nejbližších třech  letech, to vše v závislosti na aktuálním a předpokládaném vývoji pojistné  angažovanosti  v  tomto období, a návrh opatření vedoucích ke snížení jejího rizikového profilu. Tyto předpoklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.".
 
   Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
 
   7.  V  §  3  odst.  8  se v úvodní části ustanovení číslo "6" nahrazuje číslem "7".
 
   8. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova "1 písm. b)" nahrazují číslem "2".
 
   9. V § 3 odstavec 9 zní:
 
   "(9)  Po posouzení oprávněnosti požadavků podle odstavců 4, 5 a 8 písm. c)  je  požadovaná  částka  uvolněna jako dotace ze státního rozpočtu s určením na tvorbu fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik.".
 
   10. § 7 včetně nadpisu zní:


 
"§ 7
 Způsob předkládání žádosti o dotování ztrát a způsob úhrady dotací
(K § 6 odst. 4 zákona)


    (1)  Žádost  o poskytnutí dotace na úhradu ztrát vyplývajících exportní bance  z provozování podpořeného financování ze státního rozpočtu (dále jen "dotace na úhradu ztrát") exportní banka předkládá
 
   a)  při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to k  poslednímu  dni měsíce února každého roku na základě kvalifikovaného odhadu výše dotace na úhradu ztrát,
 
   b)  před  poskytnutím  dotace  na  úhradu  ztrát  v daném roce způsobem stanoveným v odstavci 2.
 
   (2)  Dotace  na  úhradu  ztrát podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje v průběhu  daného  roku  čtvrtletně  formou zálohy na základě skutečnosti vykázané  v  účetnictví  na konci každého čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace  na  úhradu  ztrát  předkládá  exportní  banka  ministerstvu  do dvacátého dne měsíce bezprostředně následujícího po skončení čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát za čtvrté čtvrtletí předkládá exportní  banka  ministerstvu  podle  předběžné  skutečnosti vykázané v účetnictví  exportní banky k 31. prosinci daného roku nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Dotace na úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se  poskytne  do  30 dnů ode dne zahájení kontroly správnosti vyčíslení výše   dotace   na  úhradu  ztrát  ministerstvem.  Kontrolu  správnosti vyčíslení  výše  dotace na úhradu ztrát ministerstvo zahájí následující pracovní  den  po  doručení  žádosti;  o  tomto  zahájení  ministerstvo exportní   banku  bez  zbytečného  odkladu  informuje.  V  případě,  že ministerstvo  zjistí  ve vyčíslení dotace na úhradu ztrát nesprávnosti, informuje o nich exportní banku do 3 pracovních dnů a stanoví lhůtu pro jejich  odstranění.  Lhůta  pro  úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se přerušuje  do  doby  odstranění  nesprávností exportní bankou. Exportní banka  finančně  vypořádá  poskytnuté  dotace  na  úhradu ztrát za daný kalendářní   rok   podle  zásad  a  ve  lhůtách  stanovených  vyhláškou ministerstva upravující finanční vypořádání se státním rozpočtem.
 
   (3)  Žádost  o dotaci podle odstavce 1 písm. a) obsahuje předpokládanou výši  dotace  na úhradu ztrát na příslušný rozpočtový rok. K žádosti se přikládá  analýza  předpokládané  potřeby  výše dotace na úhradu ztrát, přehled   o   stavu   závazků,   vyplývajících  ze  smluv  o  získávání
   dlouhodobých  finančních  zdrojů  uzavřených  ke  dni  podání  žádosti, přehled  o  předpokládaném  objemu  dlouhodobých  finančních  zdrojů  v rozpočtovém  roce  splatných,  předpokládanou  potřebu  získání  nových finančních  zdrojů  ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci příslušného rozpočtového  roku,  podklady  a  dokumenty,  na  jejichž  základě byla analýza zpracována.
 
   (4) Žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. b) obsahuje alespoň
 
   a) informaci o stavu státní záruky,
 
   b)  informaci  o  sjednaných  obchodních  případech; číslo smlouvy nebo obchodního  případu,  kompletní  identifikaci smluvních stran pro každý obchodní   případ,   kterou  je  název,  sídlo  a  identifikační  číslo společnosti,  bylo-li  přiděleno, a dále údaj, zda se jedná například o exportéra,  výrobce, dovozce, garanta, ručitele, typ obchodu (například přímý   úvěr,  refinanční  úvěr,  záruka,  operace  s  deriváty),  výši uzavřeného  obchodu vyjádřenou v měně, ve které byl obchod uzavřen, a v českých  korunách,  výši  úvěrového  rámce  a  příslibu, způsob čerpání smluvního  plnění,  způsob  a  hodnotu  zajištění,  výši pohledávky bez opravné  položky  a  vytvořenou výši opravné položky k dané pohledávce; přehled  obchodních  případů  je  uspořádán podle typu obchodu, úvěrové obchody  v  členění  podle  pravidel pro posuzování aktiv, která vydává Česká národní banka na základě zákona o bankách, a
 
   c)  informaci o činnostech v rámci programů pro vydávání cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů v daném období.
 
   (5)  K  žádosti  podle  odstavce 1 písm. b) se v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat vždy přikládají
 
   a)   hlavní   účetní   kniha  v  rozsahu  dat/informací  k  podpořenému financování  s  nárokem  na  dotaci  v  podrobném  členění  uzavřená  k poslednímu dni období, ke kterému se žádost vztahuje,
 
   b)  všechna  data  a  informace, na jejichž základě byl exportní bankou proveden  výpočet  dotace  na  úhradu ztrát z podpořeného financování s nárokem na dotaci, a to ve strukturované podobě.".


 
   11. § 8 včetně nadpisu zní:


 
"§ 8
Dorovnávání úrokových rozdílů
(K § 7b odst. 7 zákona)

 
   (1) Úrokový rozdíl se vypočítává podle vzorce:
       JÚ x Rfix     Ds     JÚ x (Rt + Mb)     Ds
ÚR =  ----------- x ---- - ---------------- x ----- ,
         100         365         100           365
 
kde:
ÚR   je úrokový rozdíl,
JÚ   je jistina úvěru,
Rfix je sjednaná pevná úroková sazba v procentech ročně,
Ds   je počet dní úročeného salda jistiny úvěru v zúčtovacím období,
Rt   je pohyblivá úroková sazba v procentech ročně,
Mb   je systémová marže banky vývozce.
 
   (2) Pro účely stanovení pohyblivé úrokové sazby se použije šestiměsíční úroková  sazba  IBOR  pro  měnu,  ve  které  je poskytnut vývozní úvěr, uveřejněná  agenturou Reuters dva pracovní dny před začátkem období, za které se provádí dorovnání.
 
   (3)  Úrokovou sazbou IBOR pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, se rozumí:
 
   a) EURIBOR pro EUR,
 
   b) LIBOR pro ostatní měny, pro které je stanovován a uveřejňován,
 
   c)  národní  -  IBOR  pro  měny,  pro  které  není  LIBOR  stanovován a uveřejňován.
 
   (4)  Pro  účely  přepočtu  úrokového rozdílu na české koruny se použije kurz české koruny k měně, ve které je poskytnut vývozní úvěr, vyhlášený Českou  národní bankou pro poslední den úrokového období, ze kterého se úrokový  rozdíl  počítá.  Výsledná  částka se zaokrouhluje dolů na celé koruny.".


 
   12. § 8a včetně nadpisu zní:


 
"§ 8a
Výše systémové marže banky vývozce
(K § 1 odst. 4 zákona)

 
   Systémová  marže banky vývozce se stanoví přirážkou ve výši 0,5 % ročně k pohyblivé úrokové sazbě IBOR podle § 8 odst. 2.".
 
   13. Příloha č. 2 se zrušuje.
 
   14. Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

 

Čl.II
Účinnost

 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2016.

 


 
Ministr: 
Ing. Babiš v. r.

 

 

Platnost od

15. července 2016

Ke stažení

Page generated in 1.2473 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál